Start O nas OPP Patronat Wspierają nas Galeria 30 Lipiec 2021
Nawigacja
Statut
Sprawozdania
Kontakt
RODO
Dołącz do nas
Mapa dojazdu
Do pobrania
Informacje dla rodziców
Media o nas
Przydatne linki
Polecamy

Siemianowice
Mają Serce
- fotorelacja

Siemianowice
Mają Serce
– koncert
charytatywny
w SCK-Bytków

Licytacje podczas koncertu „Siemianowice Mają Serce”

Audycja radiowa
o naszym Stowarzyszeniu

LODOŁAMACZ
w mediach!

Nakręć się na pomoc!
Zbiórka nakrętek organizowana przez LODOŁAMACZ!

TABLICA OGŁOSZEŃ
Wymiana i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

RODO

RODO - STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ"

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym “RODO”), STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ" z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  (dalej jako “Stowarzyszenie”), informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie.

 

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie “LODOŁAMACZ” z siedzibą  w Siemianowicach Ślaskich, przy ul. Lipowej 3, 41-100 Siemianowice Ślaskie, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego pod numerem KRS: 0000357375, NIP: 643-175-01-28, REGON: 241609177

2. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: lodolamacz.zsi@gmail.com

3. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a) w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Stowarzyszenie zarówno za Pani/Pana zgodą – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na podstawie zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1

c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmioty, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w celu wykonania umów o świadczenie usług np. współorganizator olimpiad sportowych/zawodów

c) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, usługi prawne, analityczne;

c) operatorzy pocztowi i kurierzy;

d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem okresu trwałości projektu oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji  jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

8. Jakie dane osobowe należy nam podać ?

Warunkiem zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług jest podanie nam: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu.

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

9. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych,

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli

- ograniczenia przetwarzania danych,

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodniony z Panią/Panem zadań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan abyśmy je usunęli, bo będą Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje,

Ma Pani/Pan także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinna Pani/Powinien Pan wtedy wykazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo do przenoszenia danych,

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pani/Pan także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: lodolamacz.zsi@gmail.com

10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie jest brak możliwości zawierania umów oświadczenie usług.

11. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci

Jeśli Stowarzyszenie ustali, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Nasze motto

Przełamujemy lody ludzkich sercKalendarium

Solenizantom składamy serdeczne życzenia imieninowe!

Cytat dnia

Nasze imprezy

Turnieje Bowlingowe

Koncert dla LODOŁAMACZA

Kapele Serc


Koncert dla Sandry


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie